Bosch Solaranlage / Solarkollektorpaket SO729 FT226-2V FKI5-2 FKI6-2